GVID ON-LINE

Vítejte na stránkách Gymnázia Brno, Vídeňská ON-LINE. Najdete zde přehledné informace o tom, jak na naší škole probíhá výuka prostřednictvím on-line nástrojů.

vzdělávání V DIstanční vÝuce

Jaké on-line nástroje používáme na naší škole

Učebna Google

Používáme ji jako hlavní komunikační platformu pro výuku na dálku. Žáci v ní najdou přehledné informace, materiály a úlohy pro své vzdělávání.

Vstup do Google Učebny

E-mail

Učitelé, žáci, rodiče a vedení školy komunikují prostřednictvím e-mailu.

Žáci naší školy mají zřízené školní e-mailové adresy, které používají pro komunikaci s učiteli.

Vstup do G Mailu pro studenty

Vstup do Outlook Office 365 pro učitele

 

Google Meet

Google Meet je on-line služba pro zprostředkování videokonferencí. Naši učitelé ji využívají pro vzdálenou výuku a pro konzultace se studenty.

Tuto službu ve škole používáme také pro vedení pedagogických porad na dálku, webinářů, sdílení a dalších rozvojových aktivit pro učitele.

Pro rodiče organizujeme třídní schůzky a hovorové hodiny také on-line.

Vstup do aplikace Google Meet

Další nástroje Google Workspace pro vzdělávání

Google Workspace pro vzdělávání je kompletní balík on-line nástrojů. Obsahuje kromě již zmíněných on-line aplikací také Kalendář, Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Keep, Úkoly, Jamboard atd. Tyto nástroje využíváme při zadávání studijních materiálů, úloh studentům, organizaci on-line setkání, sdílení v rámci výuky, vypracování projektů a sledování zadaných úkolů.

Škola OnLine

Ve škole ji používáme pro správu osobních údajů, hodnocení žáků, závěrečné klasifikace a pro důležitá sdělení od vedení školy. Pro školní informační systém Škola OnLine používáme při komunikaci ve škole a dále v textu zkratku ŠOL.

Přejít na stránky Škola OnLine

Přínosy využití on-line výuky

On-line výuka je za použití prostředků elektronické komunikace a digitálních platforem pro studenty dostupná odkudkoliv. Při dodržování zásad počítačové bezpečnosti může být rovnocenným nástrojem k prezenční výuce. Mezi její hlavní přínosy patří rozvoj komunikace a způsoby práce, kterou studenti dále zažijí při dalším studiu a v zaměstnání. Studenti se učí samostatnosti, plánování a organizaci času a využívají vlastních zdrojů a vnitřní motivace. Učitel má roli průvodce a odpovědnost je, oproti běžné prezenční výuce,  přesunuta více na stranu studenta. Práce s informacemi podporuje u studentů kritické myšlení, studenti se učí informace vyhledávat, třídit a zpracovávat. On-line výuka umožňuje doplnit běžné učebnice o interaktivní zdroje, dále také propojovat informace i na mezipředmětové úrovni a pracovat s aktuálně dostupným věděním. 

Studenti

Pro studenty

Pro učitele

Pro rodiče

Základní pilíře výuky na dálku

Vzájemnou spoluprací učitelů, žáků, rodičů a vedení školy vytváříme bezpečné prostředí postavené na těchto základních principech.

Vztahy

Naší snahou je vytvářet prostředí, ve kterém dostává prostor důvěra, otevřená a pravdivá komunikace. Schůzkami prostřednictvím Google Meetu, on-line třídnických hodin a konzultací podporujeme vzájemnou komunikaci a její pravidelnost. Připravujeme podmínky pro učitele a studenty tak, aby měli všichni možnost se aktivně účastnit výuky na dálku.  V případě potřeby můžeme zapůjčit potřebnou digitální techniku. Přihlížíme k rodinné situaci a v případě potřeby jsou naši poradci k dispozici nejen studentům, ale také rodičům a učitelům. 

Motivace

Studentům a učitelům poskytujeme prostor pro zapojení a rozvoj vnitřní motivace, organizaci času a prioritizaci. Snažíme se vzájemně poskytovat slovní zpětnou vazbu a zapojovat nástroje moderního způsobu vzdělávání.

Rozvoj

Naše pedagogy se snažíme neustále vzdělávat a zajistit jim tímto způsobem vysokou odbornost. Studentům zajišťujeme on-line kurzy, webináře a programy. Rozvíjíme a podporujeme kritické myšlení při práci s informacemi formou projektů.

Inspirace

Používáme on-line nástroje k vzájemnému sdílení zdrojů pro výuku, zkušeností, dojmů, řešení úloh, výzev a projektů mezi učiteli a žáky.

Online

Režimová opatření

Krátkodobá nepřítomnost ve škole

 • žáci aktivně získávají informace o výuce ve škole
 • informace učitele jsou dostupné v učebně GCR předmětu (v kurzu je zřízeno téma obsahující tabulku s týdenním záznamem) tak, aby se žáci (pokud to jejich zdravotní stav umožňuje) mohli po svém návratu snáze zařadit do probíhající výuky

 

Karanténí opatření pro třídu, příp. uzavření školy

Zveřejnění učiva, zadávání úkolů, on-line setkání (dále jen meety) jsou uskutečňovány výhradně v časech příslušných danému předmětu dle platného rozvrhu hodin v režimu, který je součástí tohoto dokumentu pro jednotlivé třídy a jednotlivé předměty níže.

V rámci výuky jsou realizovány následující typy meetů:

 • povinný – účast žáků je povinná
 • dobrovolný – tento meet je stabilně zařazen do rozvrhu, účast žáků je však dobrovolná, absence není sledována, cílem realizace je výhradně upevnění a procvičení učiva zprostředkovaného na povinném meetu, spolupráce na zadaném úkolu a vytvoření prostoru pro konzultace s učitelem
 • dohodnutý – je realizován výhradně na základě vzájemné dohody vyučujícího se studenty v souladu s jejich potřebami, účast je dobrovolná a absence není sledována

   

  Pravidla hodnocení v distanční výuce na GVID

  Základní předpoklady

  Pravidla pro hodnocení se řídí ustanoveními školního řádu.

  Způsoby hodnocení

  • formativní – zaměřené na poskytování zpětné vazby a motivace, hodnotí se proces učení a pokroky žáka (žádné vypracování zadané úlohy nezůstává bez odezvy učitele tj. komentáře písemného nebo ústního)
  • sumativní – známkou, bodovým ziskem, hodnotí se zejména očekávaný výstup
  • hodnocení aktivity žáka – průběžné plnění zadaných úkolů a aktivní účast na Meet setkáních

  Režimová opatření

  • Bodové hodnocení musí být jednoznačně převoditelné na známku pro zápis do ŠOL.
  • Souhrnné práce (v ŠOL hodnoceny vahou 1) se realizují pouze v prezenční formě (netýká se prací slohových, seminárních a projektů).
  • Váha sumativního hodnocení dosahuje při zápisu do ŠOL na váhu max. 0,5.

  Podmínky klasifikace na konci klasifikačního období

  • Žák nemůže být v předmětu na konci klasifikačního období hodnocen, pokud jeho absence na Meet setkáních za celou dobu distanční výuky v daném pololetí dosáhne alespoň 35 % (v případě více období distanční výuky v rámci jednoho pololetí se jejich délky sčítají).
  • Žák nemůže být v předmětu na konci klasifikačního období hodnocen také v případě, že za celé období distanční výuky neodevzdá ve stanovených termínech alespoň 35 % zadaných úkolů.
  • Žák, který nemůže být v předmětu na konci klasifikačního období hodnocen, koná v termínu stanoveném ředitelem školy doklasifikační zkoušku z učiva probraného v období distanční výuky.
  • Výjimku z předchozích tří pravidel může povolit pouze ředitel školy, a to výhradně ze závažných důvodů (zohlední doporučení učitele předmětu a třídního učitele, vážné dlouhodobé zdravotní důvody, míru snahy žáka dostát požadavkům apod.).

  Základní dokumenty a předpisy

  (školní rok 2021/2022)

  „Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole .“

  – Karel Čapek

  Podpora

  S čím Vám můžeme pomoci? 

  Lucie Drimlová

  Lucie Drimlová

  Google Workspace Administrátor

  E-mail: gadmin@gvid.cz

  V průběhu školního roku podpora do jednoho pracovního dne.

  Radka Kočí Voznicová

  Radka Kočí Voznicová

  Správce Škola OnLine

  E-mail: koci@gvid.cz

  V průběhu školního roku podpora do jednoho pracovního dne.

  F.A.Q.

  Na co se často ptáte

  Ztratil(-a) jsem heslo pro přihlášení do školního Google Workspace (např. Učebna Google, G Mail). 

  Požádat o obnovu hesla do Google Workspace může každý uživatel, pokud má vyplněný druhý (náhradní) e-mail pro obnovu hesla. U většiny uživatelů toto nastavil administrátor. Pokud se obnova hesla nepodaří, kontaktujte administrátora školního Google Workspace na e-mailu gadmin@gvid.cz

  Zapomněl(-a) jsem heslo do Školy OnLine.

  Heslo si žák může změnit sám. Potřebuje k tomu znát své uživatelské jméno.  Nové heslo mu přijde na kontaktní e-mail, který si žák nastavil při prvním přihlášení do systému. 

  Kde si mohu nastavit v Google Workspace druhý e-mail pro případ, že zapomenu heslo?

  Požádat o toto nastavení můžete e-mailem administrátora systému (gadmin@gvid.cz).

   

  Ztratil jsem PIN do Školy Online.

  PIN potřebujete pouze při založení účtu ve Škole OnLine. PIN dostává žák od třídního učitele. Jeden PIN je určen pro něj a další pro zákonné zástupce. V případě jeho ztráty před založením účtu ve Škole OnLine Vám nový PIN může vydat pouze správce systému Škola OnLine RNDr. Radka Kočí Voznicová, Ph.D. na e-mailu  koci@gvid.cz.

  Bezpečnost na internetu

  Desatero bezpečného internetu
  • Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně.
  • Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce – nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat.
  • Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
  • Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je.
  • Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
  • Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
  • Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě dokonce vyděsí.
  • Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
  • Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
  • Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
  Seriál Zkroť net. Hned!

  Zpracování vašich osobních údajů

  Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

  Vídeňská 55/47, 639 00 Brno